Algemene voorwaarden Aannemersbedrijf J.B. Eertink
Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Aannemersbedrijf J.B. Eertink, hierna te noemen opdrachtnemer.
2.    Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3.    Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
4.    Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
5.    Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1.    Offertes en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen. Na voornoemde termijn is opdrachtnemer niet meer gehouden aan de offerte.
2.    Aan opdrachtgever getoonde monsters, modellen dan wel materialen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Opdrachtnemer dient rekening te houden met afwijkingen.
3.    Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de door opdrachtnemer gedane mededelingen omtrent technische productspecificaties en of specificaties van materialen.
Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventueel door        opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer
Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk naar behoren het werk verrichten zoals dat tussen partijen is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
1.    De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
a.    de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
b.    het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, zonder belemmeringen voor opdrachtnemer;
c.    voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d.    Elektriciteit en water.
2.    Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding of verrekening van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
3.    Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt en zal dit kunnen leiden tot meerwerk voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 6. Extra onvoorziene kosten
1.    Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
2.    Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.
Artikel 7. Levertijden
1.    De (op)levertijd gaat in zodra alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in  het bezit zijn van de opdrachtnemer.
2.    De opgegeven opleveringtermijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijn raakt opdrachtnemer niet in verzuim en kan opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, noch tot opschorting van de betalingsverplichting.
3.    In gevallen genoemd onder lid 2 is een voorafgaande en deugdelijke ingebrekestelling vereist met een minimale herstel/levertermijn van 1 maand dan wel 21 werkbare dagen. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer zal de minimale herstel/levertermijn gelden van 3 maanden. Na deze 3 maanden is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder betaling van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en reeds afgenomen materialen.
Artikel 8 Prijzen
1.    De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
2.    Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Artikel 9. Meer- en minderwerk
1.    Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
2.    Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
3.    De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 10. Opschorting betaling en intrekken opdracht
1.    Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
2.    Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
3.    Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst minimaal aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen offerteprijs.
4.    Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.
Artikel 11. Klaagtermijn en garantie
1.    Opdrachtgever is verplicht meteen, doch binnen 36 uur, na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken.
2.    Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen 36 uur na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
3.    Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld. Na drie maanden wordt het werk geacht volledig te zijn goedgekeurd.
4.    Opdrachtnemer dient ten alle tijden in staat te worden gesteld gebreken te controleren alsmede te herstellen. De hersteltermijn bedraagt alsdan maximaal 1 maand, danwel 21 werkbare dagen, nadat door Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte is gesteld van de klacht dan wel gebrek.
5.    Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
6.    Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
7.    Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het netto factuurbedrag, vermeld in de opdrachtbevestiging, met een maximum van € 5.000,00 inclusief BTW. Voor bedrijfs- en/of gevolgschade van de opdrachtgever is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
Artikel 13. Betaling
1.    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur.
2.    Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur.
3.    Na deugdelijke ingebrekestelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, 
Gerechtsdeurwaarder, incassobureau alsmede procedurekosten.
4.    De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 250,00.
5.    De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.
Artikel 14. Ontbinding
Blijft één der partijen in gebreke nadat deze  partij in gebreke is gesteld   door de wederpartij,  dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij: in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd alsmede bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.
Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Uitsluitend de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo  is gerechtigd van het geschil kennis te nemen.


Aannemersbedrijf
Eertink groep


Ambachtsweg 10
7641AA Wierden

Email: info@eertinkgroep.nl
Tel: 0546-575443

BGG: 06-53368676
Algemene voorwaarden | Sitemap | Klanten beoordelen Eertink groep met een 8.7 / 10 van de 1425 beoordelingen